top of page

תהיי השינוי שאת רוצה לראות

 

 

העלאת המודעות לדיכוי של נשים ונערות וקידום שוויון מגדרי בישראל, לשם שיפור איכות החיים והחברה, באמצעות הגברת היכולת למורכבות מחשבתית (דיאלקטיקה), חשיבה ביקורתית, למידת מיומנויות חדשות ודיאלוג, ומתוך קבלה עמוקה של כל אישה ואדם. אנו שואפות ש'עדן' תוכר כעמותה מומחית וחדשנית בתחום הטיפול בנערות ונשים ותהיה מרכז ידע ועשייה. עצמאותה הכלכלית של העמותה תתבסס על מכירת שירותים וידע, אשר תאפשר פיתוח של תכניות ומיזמים נוספים למען קידום שוויון מגדרי בישראל.

עמותת עדן
עמותת עדן
עמותת עדן
bottom of page