top of page

חשיבה פמיניסטית ביקורתית

"האישי הוא הפוליטי"

חשיבה פמיניסטית.png

לסביבה החברתית בה אנו גדלות ישנה השפעה רבה על איך אנו כנשים תופסות את עצמנו. רבים מהאתגרים האישיים והמקצועיים של נשים נובעים מהפנמת מסרים חברתיים פטריארכליים אשר מחלישים אותן וממעיטים בערכן..

באמצעות למידה של תפיסת העולם המחשבתית, העלאת תיאורי מקרה ושאילת שאלות מתוך מודעות והחזקה של ידע, נחדד את ההבנה כי ה"אישי הוא פוליטי",  ונלמד לצעוד לקראת ביצוע בחירות ופעולות הנעה לשינוי מתוך מודעות חברתית ובחירה אישית.

bottom of page