top of page

סדנת מיומנויות: 

חשיבה דיאלקטית

חשיבה דיאלקטית.png

דיאלקטיקה היא תפיסה הגורסת כי אין נקודת מבט אחת על המציאות. נקודות מבט מרובות אינן רק אפשריות, אלא רצויות והכרחיות לצורך קידום אוכלוסיות וקהילות ויצירת שיתופי פעולה מיטיבים עימן. חשיבה דיאלקטית משמעותה הלכה למעשה,  מעבר מחשיבה של "או או" לחשיבה של "גם וגם".

בלמידה ותרגול של חשיבה דיאלקטית נבסס ונטמיע את ההבנה כי ניתן ואפשרי להבין שאיפות, מורכבויות, ערכים ותפיסות עולם לא רק כמנוגדים, אלא כמשפיעים זה על זה ומיוצגים אחד בשני.

bottom of page