top of page

התמודדות עם אירועים חריגים והפחתתם במסגרת –

חמשת השלבים ע"פ "מודל עדן"

אירועים חריגים.png

מצבי משבר ואירועים חריגים הינם חלק משגרת חיינו וחיי הארגון שלנו. על פי מודל 'עדן' ,אירועים חריגים נתפסים כדרך התמודדות הישרדותית אשר פיתחו הנפגעים/ות על מנת להתמודד עם מציאות חיים מורכבת וטראומטית. המודל מציג חמישה שלבים הדרגתיים אשר מציעים מסגור מחדש של "אירועים חריגים" כ"צעדים חיוניים" להחלמה.

במפגשים  נלמד את עקרונות העבודה על פי חמשת השלבים  דרך ניתוח תיאורי מקרה, מהם נצא לבניית תוכנית עבודה יישומית עבור הצוותים ומקבלי השירות בארגונכם.

bottom of page